Podziękowania

Do pobrania

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 39
· Najnowszy użytkownik: MartynaN

Strona BIP

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona Rzecznika Praw Dziecka

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Przedszkole 3 Zdzieszowice
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29
Status pod względem zgodności Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
- Konstrukcja strony posiada błędy
- Strona nie posiada wersji z wysokim kontrastem
- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
- Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
- Niektóre dokumenty w formacie pdf nie mają wyodrębnionego tekstu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzanna Mazurek, adres poczty elektronicznej: przedszkole3zdzieszowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 484 42 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Zielona 19
Tel.: +48 77 484 42 29
E-mail: przedszkole3zdzieszowice@gmail.com
Strona internetowa: www.przedszkole3zdzieszowice.pl

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne od strony północno-zachodniej. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniająca swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze jedno wejście, które wykorzystywane jest przez dostawców towarów.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W dwukondygnacyjnym budynku korytarze, schody oraz balustrady schodowe są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, natomiast obiekt wyposażony jest w schodołaz. W przedszkolu brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Do budynku nie prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platform schodowych. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Obok budynku przedszkola z prawej strony znajduje się parking. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są wydzielone.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,591,291 unikalne wizyty